Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 777 248 720 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

1. Má kvalifikované vedení

Tábor připravují a vedou osoby s odpovídající kvalifikací (akreditované vzdělání MŠMT, školení) a osoby schopné práce s dětmi (např. na základě dlouholeté zkušenosti – reference, historie tábora).

Obecně

Být kvalifikovaným pro práci (hlavního) vedoucího tábora znamená mít potřebné předpoklady, schopnosti, znalosti a dovednosti.

V případech, organizuje-li tábor spolky, jde většinou o ty, kteří na tábory jezdili již jako děti a kvalifikaci si postupně rozšiřují prostřednictvím kurzů.

Ostatní provozovatelé získávají vedoucí například náborem – jednotlivců či celých týmů, kdy ovšem kvalifikace a praxe není zcela zřetelná. Záleží pak především na odpovědnosti a přístupu pořadatele.

Správný pořadatel má určena měřítka pro výběr vedoucích (a instruktorů, praktikantů, rádců…), aby zajistil dobrý tábor. Je případné se na ně ptát.

MŠMT se snaží zavést určitý řád mj. podmiňuje poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím na pobytové akce (tábory) požadavkem, aby všichni odpovědní hlavní vedoucí dětských táborů byli držiteli osvědčení o absolvování základního vzdělávacího kurzu.

Příprava – kvalifikace zdravotníků blíže u principu č. 5 Osmera.

 

V Pionýru

Uvědomujeme si svoji velkou odpovědnost k dětem i rodičům. v Pionýru tudíž platí základní pravidlo, že s dětmi mají pracovat kvalifikovaní lidé, a to nejen na táborech. Podstatné zásady jsou obsaženy ve (Stanovách Pionýra), podrobnosti upravují další vnitřní normy Pionýra, které jsou svými požadavky náročnější než obecně závazné předpisy.

Pionýr je dle požadavku MŠMT držitelem oprávnění MŠMT k zajištění základní kvalifikace. Vedle toho je ovšem i držitelem tzv. akreditace pro vzdělávání hlavních vedoucích a zdravotníků formou rekvalifikace.

Pro získání potřebné kvalifikace v Pionýru dokládají hlavní vedoucí táborů svoji způsobilost k práci nad rámec obecných kritérií:

  • zdravotním osvědčením o schopnosti práce s dětmi
  • výpisem z Rejstříku trestů
  • dovršením věku 21 roků
  • předchozí praxí práce s oddílem a působení na táboře

Dále jsou v Pionýru podle kvalifikačních nároků pro tábory připravováni: vedoucí oddílů, zdravotníci, hospodáři či instruktoři (tj. mladší 18 roků).

Vzorové osvědčení Pionýra o získání kvalifikace.