Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Soutěžní řád 2022/23

 1. NÁZEV PROJEKTU: Soutěž technických dovedností
 2. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Jde o otevřenou technickou soutěž v oblasti modely, vlastní výrobky, stavebnice pro dětské oddíly, skupiny i jednotlivce ve věku do 20 let, probíhající na celém území ČR. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.

 1. SMYSL SOUTĚŽE: Vyhledávat a veřejně prezentovat mladé technické talenty, vytvářet prostor pro technický rozvoj dětí a mládeže a jejich budoucí profesní zaměření.
 2. OBLASTNÍ KOLA
  1. POŘADATEL OBLASTNÍHO KOLA
   Pořadatelem oblastních kol mohou být jednotlivé pionýrské skupiny, krajské organizace Pionýra nebo další zájemci – DDM, CVČ, školy, spolky i sdružení pracující s dětmi a mládeží. Záměr pořádat oblastní kolo je nutno oznámit co nejdříve po vyhlášení nového ročníku Ústředí Pionýra. Pro pořádání přehlídky je možné se dohodnout s pořadatelem výtvarné soutěže Sedmikvítku a přehlídky spojit.
  2. TERMÍN OBLASTNÍCH KOL
   Termín pořádání oblastního kola stanovuje jeho organizátor po dohodě s hlavním organizátorem soutěže, nejlépe v období 1. 10. 2022 – 24. 3. 2023.
  1. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH OBLASTNÍCH KOL
   1. Zájemci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, mohou kontaktovat kteréhokoli pořadatele oblastního kola na území ČR.
   2. Počet soutěžních kategorií a jejich specifikace může být podle podmínek jednotlivých pořadatelů různá a souvisí s počtem odborníků v hodnotitelské porotě.
 1. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
  1. Zařazení do kategorie určuje rok narození, v případě kolektivních prací pak rok narození nejstaršího člena skupiny. Správné zařazení do kategorie – věk soutěžících – bude namátkově kontrolován.
  2. V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie pouze v oblastních kolech slučovány, v republikovém finále probíhá soutěž ve všech vypsaných kategoriích.
 1. SOUTĚŽNÍ OBORY
  1. Papírové modely
  2. Práce se dřevem
  3. Trojrozměrné textilní práce, např. oděvy
  4. Modely plastikové
  5. Funkční modely z balzy
  6. Výrobky z Merkuru a dalších stavebnic
 2. HODNOCENÍ provádí porota, která hodnotí funkčnost, čistotu zpracování, přesnost, náročnost práce a celkový dojem. Nehodnotí se zde nápad ani fantazie (práce, u kterých je toto podstatné, patří do výtvarné soutěže).
 3. PRAVIDLA POSTUPU DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE (dále jen RF)
  Do RF postupují z oblastního kola tři vítězové každé kategorie. Porota oblastního kola může navrhnout k postupu i další soutěžící, jejichž výrobky byly nějakým způsobem výjimečné. O počtu zařazených prací pak rozhoduje pořadatel RF.
 4. POROTA
  Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota, ustanovená pořadatelem. Kontroluje regulérnost, správnost zařazení do kategorií a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Rozhodnutí poroty je konečné.
 5. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY
  1. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií probíhá zpravidla na setkání účastníků, vzhledem k tomu, že jde o soutěž zasilatelskou, může být vyhodnocení provedeno bez osobní účasti.
  2. V případě, že je uspořádáno slavností vyhodnocení a úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
  2. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
  3. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

K zaslaným pracím přiložte písemnou přihlášku, ve které je nutné uvést všechny následující informace:

 • Název organizace
 • Zodpovědná osoba
 • Kontakty na zodpovědnou osobu – e-mail i mobil!
 • Celkový počet prací
  • Z toho počty dle kategorií (A, B, C, D)
   • Papírové modely
   • Práce se dřevem
   • Trojrozměrné textilní práce, např. oděvy
   • Modely plastikové
   • Funkční modely z balzy
   • Výrobky z Merkuru a dalších stavebnic
 • Datum, razítko a podpis
 • Přiložený seznam prací rozdělený do oblastí i kategorií

 

Propozice a soutěžní řád ke stažení